Popis správního území obce Traplice


Obec Traplice, Traplice 404, 687 04 Traplice

Tel: 572 572 616

web: www.traplice.cz ; obec@traplice.cz ; dwebaz9

 Geografické souřadnice katastru:         49°7'5" S.š.             17°23'47" V.d.

      49°8'44" S.š.           17°26'53" V.d.

Střed obce Traplice:                               49°7′51″ S. š.          17°26′10″ V. d.

Nadmořská výška:                                          223 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :            Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je  527 ha

Počet obyvatel obce je 1 150, z toho:

  • děti do 14 - ti let                       157

  • ekonomicky aktivní                  714

  • ekonomicky neaktivní              267

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – v oblasti zásobování vodou je řešené území součástí skupinového vodovodu - „Babicko“. Hlavní vodovodní přivaděč vede přes k.ú. Kudlovice na k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště a také pokračuje na k.ú. Sušice u Uherského Hradiště.

    V obci je částečně vybudována jednotná kanalizační síť. V roce 2007 byla vybudována ČOV pro 1133 EO a kanalizace v celkové délce 1717 m. V budoucnu bude dobudována jednotná kanalizační síť s odlehčením do recipientu. Velká část stok bude rekonstruována. Na k.ú. Traplice je umístěna část stok svázaných s kanalizačním systémem obce Sušice u Uherského Hradiště. V obci je rozvod STL plynovodu. Plynovod STL přesahuje na katastry obcí Sušice u Uherského Hradiště a Jankovice u Uherského Hradiště.

  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25  a DN 500, PN 40 (– Zlín). Zemní plyn je do Traplic dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 . Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Traplice.

  • el. energie - obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV s přesahem na k.ú.Jalubí, Kudlovice a Sušice u Uherského Hradiště.

Traplice – regionální informační servis

Řešeným územím prochází silnice III/42822 (Huštěnovice – Traplice - Jankovice) a silnice III/42820 (Staré Město – Jalubí - Traplice)

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely s přesahem na k.ú.Sušice u Uherského Hradiště a k.ú. Kudlovice.