Hydrologické údaje

Traplice patří do povodí Moravy ve Zlínském kraji.  Jankovický potok a jeho levostranný přítok Smitý potok od Košíků jsou hlavními většími toky katastru

Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu severně ležícího kopcovitého masivu Chřibů, jejichž vrcholky dosahují výšek 550 m (Brdo, Holý kopec, Buchlov).

 

Jankovický potok – hyd. pořadí 4-13-01-0620   ID DIBAVOD: 408 550 004 800  ID CEVT: 10 206 092

je potok v Traplicích ve Zlínském kraji protékající jižním směrem celou obcí Traplice.

Pramení pod Jílovou ve výšce 530 m n.m. protéká nejprve obec Jankovice a potom Traplice. Délka VT je 12,536 km. Ústí zprava do Kudlovického potoku nad Babicemi ve výšce 180 m n.m.. Správcem VT jsou Lesy ČR s.p.

 

Smitý potok - hyd. pořadí 4-13-01-0620    ID DIBAVOD: 408 550 003 000     ID CEVT: 10 206 556

je levostranný přítok Jankovického potoku nad Traplicemi od Košíků. Je významným zdrojem povodňových jevů v Traplicích a přídatkem v době bleskových povodní na zástavbu a pozemky obce.

Jalubský potok - hyd. pořadí 4-13-01-0770   ID DIBAVOD: 408 680 200 100    ID CEVT: 10 200 215

Lemuje jižní hranici katastru obce Traplice v nezastavěné zóně a tvoří mezní tok s katastrem obce Jalubí.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Traplice se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Jankovickém potoce, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

 

Mapa vodních toků a správci VT