POVODŇOVÝ PLÁN obce TRAPLICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Traplice ID dPP:11516 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Traplice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Traplice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na tra.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Jankovický potok
  • Smitý potok
  • Jalubský potok

HP C10 TRA

Jankovický p. - 3,880 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno

zn. PM29064/2017-419/To

ze dne 26. 6. 2017

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č.j.: LCR957/002614 ze dne 22. 5. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povod. orgánu:

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MUUH-SŽP/48475/2017/SchE ze dne 17. července 2017

Schválení PP obce Traplice:
Usnesením č. 1/18, bod.19/1/18 ze dne 28.2. 2018
Osoba zodpovědná za GDPR:
xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2017
organizační část srpen 2019
grafická část srpen 2019
přílohy květen 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze srpen 2019
offline verze květen 2017
digitalizovaná verze srpen 2019
databáze POVIS srpen 2019

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i